BricsCAD Mechanical v21 
קורס מקוון
תוכן הקורס:
קורס מקוון ללימוד עקרונות ה-   BricsCAD Mechanical.
הקורס מלווה בחוברת עבודה ובה הנחיות מפורטות לביצוע כל התרגילים הנלמדים בקורס.
כל התרגילים ניתנים לתרגול באמצעות קובצי הפתיחה, המאוגדים בקובצי ה-ZIP הניתנים להורדה בדף זה.