סדרת תוכנות AmiCAD    
יישומים אדריכליים – בהתאמה לצורכי התכנון בישראל

סדרת תוכנות AmiCAD מאגדת כ- 6 תוכנות הפועלות כיישומי עזר על גבי תוכנות אוטוקאד ובריקסקאד

התוכנות מעניקות לאדריכל ולמתכנן כלי תכנון תואמים לסטנדרטים ולדרישות חוקי התכנון בישראל. כלים אלו אינם נכללים כמובן בתוכנת אוטוקאד האמריקאית, הנותנת פתרונות תכנון ומענה למכנה משותף רחב וכלל עולמי, אך אינה מתייחסת לדרישות ולצרכים מקומיים.

התוכנות בסדרת AmiCAD מפיקות ומאחזרות מידע מתוך שרטוטי אוטוקאד. הן מספקות נתונים, חישובים, דו"חות ומידע במבנה תואם לדרישות חוק התכנון והבנייה, ולדרישות המועצות המקומיות בישראל.

בכך הן עומדות בדרישות נוהל מבא"ת של משרד הפנים לגבי תכנון תב"ע לפי מבא"ת, בדרישות המועצות המקומיות בנושא חישוב שטח ומדידת שטחים במבנים לצורך הגשת בקשות היתרי בניה, בדרישות מנהל מקרקעי ישראל, ובסטנדרטים אדריכליים המקובלים בארץ.

אל תסתפק בתוכנת אוטוקאד הבסיסית בלבד. היה יעיל, חסוך זמן תכנון יקר, נצל את כל האמצעים העומדים לרשותך, וכך תפיק את תוכניותך באופן מדויק יותר, אמין יותר ומהיר יותר. תוכנות סדרת AmiCAD – הן המענה לדרישות שלך מתוכנה, ולדרישות הרשויות ממך.

AmiCAD תב"ע – תוכנה לתכנון תב"ע לפי מבא"ת
התוכנה מאפשרת לאדריכל לתכנן ולבצע תוכנית תב"ע (תכנית בניין עיר) בדיוק על פי נוהלי מבא"ת (מבנה אחיד לתוכניות) של משרד הפנים. התוכנה משתלבת בתוכנת אוטוקאד ובתוכנת בריקסקאד, כתפריט מובנה והיא פועלת ומנחה את המשתמש בתהליך התכנון, שלב אחרי שלב.

תחילת התכנון תהיה בסקיצה בסיסית של קווים קשתות ומעגלים פשוטים שישרטט המשתמש. בהפעלת פקודה אחת, הסקיצה תומר למארג תאי שטח, בשכבות המתאימות, לפי נוהל מבא"ת. בשלב זה על המתכנן לקבוע ייעודי שטח לכל אחד מתאי השטח בתוכנית, להוסיף קווי בנין, קווי תשתיות, סמלי תשתיות ומבנים קיימים או מתוכננים.

כל הייעודים, הסימנים, קווי הבניין והתשתיות וכל הסמלים הנדרשים קיימים בתוך תפריטי התוכנה. כל שהמתכנן נדרש לעשות הוא רק לבחור את הסמל המתאים מתוך תפריטים ברורים וקלים לשימוש ולשתול אותם בתכנית. התוכנית כמעט נבנית מעצמה תוך כדי בחירות האדריכל המתכנן.

כעת נותר למתכנן להפיק מתוך התוכנית שנוצרה מקרא, טבלאות מדידת השטחים של כל התאים, וגיליון ערוך להדפסה. כל אלה מופקים אוטומטית על ידי התוכנה, תוך כדי בחירות המתכנן.

לסיום, התוכנה מכינה את הפריסה המתבקשת של כל המידע המתוכנן לקובצי משנה, לפי הוראות נוהל מבא"ת, ובזה מסתיימת עבודת המתכנן. התהליך קצר מהיר ומדויק.

עבור לדף תוכנת AmiCad תב"ע


AmiCAD Area - תוכנה לחישוב שטחים במבנים – לצורך הגשת בקשות להיתרי בניה במועצות המקומיות בישראל.

התוכנה מפיקה חישובי שטחים בתוכניות אדריכליות המשורטטות בתוכנת AutoCAD, לפי תקנות חוק התכנון והבנייה על כל תיקוניו, כולל תיקון 33.
תפריטי הפקודות של התוכנה הרשומים בעברית, משתלבים בין תפריטי תוכנות אוטוקאד ובריקסקאד, וערוכים לפי סדר העבודה. על המתכנן לשרטט בפשטות, באמצעות פקודות התוכנה, פוליגונים המגדירים את סוגי השטחים השונים במבנים. התכנה מייצרת שכבות בהתאם ליעודים המופיעים בתקנות וממקמת את הפוליגונים שהוגדרו בשכבה המתאימה, לפי הייעוד שנבחר.
בגמר הגדרת הייעודים, ניתן לערוך את חישובי השטחים של כל מפלסי המבנה על גיליון שרטוט אחד, או במקרה של קבצים גדולים במיוחד, על מספר גיליונות. בשני המקרים התוכנה מאפשרת הפקת גיליון ריכוז השטחים (טופס מס' 1). המתכנן יכול לבחור בדף הראשון הארצי או בדף ראשון של עיריית תל אביב.
התוכנה מכילה תפריט HELP מפורט וכן את תקנות חוק התכנון והבנייה. היא קלה וידידותית ללימוד ולשימוש.


AmiCAD Apartment - תוכנה למדידת שטחי דירות
התכנה מאפשרת לאדריכל המתכנן להשלים את המידע הנדרש ע"י הרשויות לצורך חישוב תקן מקומות חניה, חישוב שטחי המרפסות, אגרות והיטלים.
התוכנה עונה גם על דרישות היזמים להציג את התפלגות שטחי הדירות נטו/ברוטו, העמסת שטחי טרה על יחידות הדיור וכן היא מציגה את מאזן ניצול השטחים העיקריים.
על פי דרישות מנהל מקרקעי ישראל, על המתכנן להציג את השטח העיקרי של כל דירה בנפרד. התוכנה נותנת מענה גם לדרישה זו.
התכנה מאפשרת חישוב שטחי דירות לפי תקנות התכנון והבניה (התוספת השלישית) וכמתבקש מתקנות חישוב שטחים בשתי שיטות:
א. העמסת החלק היחסי של חדר המדרגות בשקלול קומתי.
ב. העמסת החלק היחסי של חדר המדרגות בשקלול כלל המבנה.AmiCAD Apartment מאפשרת לאפיין ולחשב מספר בניינים במהלך חישוב אחד, על מנת ליצור התפלגות דירות ומאזן ניצול שטחים, למגרש הכולל כמה בניינים.


AmiCAD Bill of Quantities
התוכנה מאפשרת לאדריכל או למהנדס הבניין לבצע חישובי כמויות במבנים מתוכננים, מתוך תוכניות דו-ממדיות באוטוקאד או בריקסקאד.
על המשתמש להגדיר את הפרמטרים והנושאים לספירה ולחישוב.
התוכנה כוללת כלים לספירת בלוקים ו- Attributes בעלי ערך מבוקש, כלים למדידת אורכים, שטחים אופקיים ושטחים אנכיים.
התוכנה מאפשרת ריכוז נושאים ומציאת החלק היחסי של כל אחד מהם מתוך הסך הכולל.
בסיום, התוכנה תפיק טבלאות חישובי הכמויות באופן אוטומטי – לפי הגדרות שהוגדרו על-ידי המשתמש.
ניתן לייצא את כל נתוני החישוב לגיליון אקסל.