AmiCAD
Apartment
אפליקציה לחישוב שטחי דירות

AmiCAD Apartment
1,100 ₪ + מע"מ 
  פיתוח
אדריכל עמיקם ודעי.
 מאפיניי התוכנה                                                                                                                                                                             
 • התכנה מיועדת להשלמת המידע הנדרש ע"י הרשויות לצורך חישוב תקן מקומות חניה, חישוב שטחי המרפסות, אגרות והיטלים.
   
 • התוכנה עונה על דרישות היזמים להציג את התפלגות שטחי הדירות נטו/ברוטו, העמסת שטחי טרה על יחידות הדיור וכן מאזן ניצול השטחים העיקריים.
   
 • התוכנה עונה על דרישות מנהל מקרקעי ישראל להציג את השטח העיקרי של כל דירה בנפרד.
   
 • התכנה מאפשרת חישוב שטח של דירות על-פי תקנות התכנון והבניה (התוספת השלישית) וכנגזר מתקנות חישוב שטחים בשתי שיטות:
א. העמסת החלק היחסי של חדר המדרגות בשקלול קומתי.
ב. העמסת החלק היחסי של חדר המדרגות בשקלול כלל המבנה.
 • ניתן לאפיין ולחשב מספר בניינים במהלך חישוב אחד, כדי לאפשר יצירת התפלגות דירות ומאזן ניצול שטחים למגרש הכולל מספר בניינים.
מלא את הטופס ושלח, או פנה אלינו עכשיו לקבלת הצעת מחיר -  03-6832045