Arch-Plan
אפליקציה המהווה ערכת כלים לתכנון אדריכלי 
באמצעות תוכנות אוטוקאד ובריקסקאד
Arch-Plan
כלי תכנון אדריכלי

1,500 ₪ + מע"מ 
  תקציר 
ערכת כלים ייעודיים לתכנון אדריכלי, ואמצעים לייעול עבודת המתכנן.
תהליך הכנסת חלונות, דלתות, עמודים, מפלסים ומידות לשרטוט, הופך ליעיל, חכם ופשוט.
השימוש בתוכנה מביא לאחידות בשרטוטים, ומאפשר התמקדות בתכנון במקום, בשרטוט טכני ובטיפולים אין סופיים בסביבת העבודה.
למהנדסי בניין וקונסטרוקציה - לתכנון מתווה סימון יסודות במבנים מתוכננים.
  פיתוח
יצחק מישאלי
  מאפיינים
מלא את הטופס ושלח, או פנה אלינו עכשיו לקבלת הצעת מחיר -  03-6832045
דלתות וחלונות
נתוני הפתחים מוגדרים על-ידי המשתמש בתיבת שיח - גודל כנפיים, כיס, דלתות עם שתי כנפיים וכד', ואז נוצרים בשרטוט כבלוק.
הכנסת החלון או הדלת פותחת פתח בקיר - אוטומטית!!!
שכפול פתחים מאפשר פתיחת פתח בקיר נוסף רק על-ידי הצבעה על הבלוק!!!

מדרגות - רום ושלח -בחתך או במבט
נתוני המדרגות מוגדרים על ידי המשתמש בתיבת שיח - רום, שלח, מס' מדרגות מספר מהלכים וכיוון.
לאחר ההגדרה הקלה ניתן למקם את המדרגות בשרטוט. תהליך פשוט זה חוסך זמן תכנון רב.
דלתות וחלונות
נתוני הפתחים מוגדרים על-ידי המשתמש בתיבת שיח - גודל כנפיים, כיס, דלתות עם שתי כנפיים וכד', ואז נוצרים בשרטוט כבלוק.
הכנסת החלון או הדלת פותחת פתח בקיר - אוטומטית!!!
שכפול פתחים מאפשר פתיחת פתח בקיר נוסף רק על-ידי הצבעה על הבלוק!!!

מדרגות - רום ושלח -בחתך או במבט
נתוני המדרגות מוגדרים על ידי המשתמש בתיבת שיח - רום, שלח, מס' מדרגות מספר מהלכים וכיוון.
לאחר ההגדרה הקלה ניתן למקם את המדרגות בשרטוט. תהליך פשוט זה חוסך זמן תכנון רב.

חלונות ודלתות בחזית
היטלי החלונות והדלתות בחזית נוצרים אוטומטית כבלוק, בכל זוית של קיר.
כל מה שנדרש מהמשתמש הוא רק להצביע על הפתח בתכנית ולהגדיר את גובה הפתח!!! שרטוט הפתח בחזית ייווצר אוטומטית.
את צבע הפתח ניתן לשנות ללא צורך לפוצץ הבלוק.

מידות ומפלסים אוטומטיים
הכנסת מידות וסימני מפלס בקלות רבה. אין צורך ביצירת בלוקים, או הכנת סגנון או שכבות מראש.
התוכנה מזהה אוטומטית את מרחב העבודה MODEL או PAPER ומתאימה את סגנון המידות למרחב. במרחב PAPER נוצרות שכבות המידות אוטומטית לפי קנה המידה הרצוי (למשל: DIM-ps-100 ; DIM-ps-25).ומידות המפלסים מתכווננות אוטומטית בהתאם.

שתילת עמודים מהירה
נתוני העמודים מוגדרים על-ידי המשתמש בתיבת שיח, ומושתלים במקומות הרצויים בתכנית.בכל העמודים יווצר Hatch אחיד ללא תלות בגודל העמוד.

מספור אוטומטי - ברצף 
ניתן למספר במספרים עוקבים באופן מהיר וקל - מדרגות, עמודים או אלמנט כלשהו.

הקפאת ובידוד שכבות יעילה
ניתן להקפיא או לבודד במהירות שכבות ב-MODEL או ב- LAYOUT רק על ידי הצבעה על אובייקט. אין צורך במנהל השכבות.

עריכת טקסטים 
כלים קלים ופשוטים לעריכת מבנה טקסטים - גובה אות, מסגרת לטקסט ועוד. וגם קביעת גובה אות כפי שנדרוש בהדפסה (מ"מ).

הפקת נתונים
קבלת נתוני כמויות של מס' החלונות והדלתות מסוג מסויים ומידותיהם.

שליטה בסמן העכבר
שליטה בגודל ובזוית – בצורה מהירה, ע"י נגיעה בקו, כפקודה שקופה!!!

השליטה בזוית מאפשרת ביצוע פעולות בכל זוית כאילו הזוית היא "0".

קביעת קנה מידה בקלות
קביעת קנה מידה ב- Viewports שב- Layout בקלות, בלי להתבלבל. הגדרת קנה המידה (zoom nxp) תיקבע על-ידי הקלדת מספר שלם. חישוב הערך (nxp) יבוצע אוטומטית (למשל: 50 = 0.2xp), תוך התחשבות ביחידות השרטוט (מ', ס"מ, או מ"מ).

איפה הבלוקים?
חשוב !!! כל האובייקטים נוצרים אוטומטית בתוך השרטוט ללא צורך בספריות בלוקים מוכנה מראש.