שינוי תב"ע
שינוי תב"ע – מתי וכיצד

לרשויות המקומיות יש תוכנית מתאר שמחייבת עמידה בתנאים מסוימים עוד לפני תחילת כל בנייה בשטח כל שהוא או מגרש. תכניות מתאר ישנן גם ברמה המחוזית וגם ברמה הארצית. תכניות אלה מגדירות הלכה למעשה את הייעוד של השטחים הללו לתעשייה, מגורים, חקלאות, לבניית צמודי קרקע, משרדים, מחסנים וכיוצא באלה. התוכניות מגדירות גם את התנאים והגבולות המותרים בכל שטח ושטח. כל בנייה מחוייבת להתאים בינה לבין תוכנית תב"ע של הרשות המקומית או המחוזית. השאלה היא מה קורה כשאין התאמה בין תכנון היזם ובין התב"ע? האם וכיצד ניתן לעשות שינוי תב"ע?

שינוי תב"ע – בדיקות מוקדמות לפני הבקשה

שינוי תב"ע ניתן בכמה מקרים, אך לא בכל מקרה. שינוי תב"ע צריך להיעשות בתיאום עם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שעליה לאשר אותו בהתאם למהות השינוי. ללא אישור שינוי תב"ע לא תוכלו לקבל אישורי בנייה ולא היתרי בנייה להתחלת הבנייה בשטח המיועד. לפיכך, מומלץ לבדוק לפני כל התחלת בנייה או תכנון לבנייה את התב"ע של השטח הנדון ולראות מהו הייעוד שנקבע לו ומהם תנאי הבנייה והאם הם תואמים את תכנון הבנייה שלכם. כמו כן, מומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע מומחים בתחום עוד לפני שאתם רוכשים את הקרקע לבנייה, כדי שתמנעו ממפח נפש, כשייוודע לכם כי השטח אינו מיועד כלל למטרות שלשמן רכשתם אותו. שינוי תב"ע אמנם אפשרי, אבל הוא הליך בירוקרטי מורכב וארוך שיחייב אתכם בליווי מקצועי לאורך כל הדרך.

שינוי תב"ע – סוגי הבקשות

ישנם שלושה סוגים עיקריים לבקשות עבור שינוי תב"ע:

בקשה להקלות והיתרים לתוספות בניה שאינם מוגדרים בתב"ע – הוספת מרפסת, מקומות חנייה, קומה נוספת למבנה קיים וכיוצא באלה.
בקשה הקשורה לשינוי יעוד הקרקע. בקשה מסוג זה נחשבת למאד מסובכת כשמדובר בכך שאין התאמה בין רצון היזם, הייעוד שאליו הוא מתכוון, והייעוד כפי שמגדירה תב"ע. בשטח שמיועד למגורים ולבניית בתים צמודי קרקע, במקרה והיזם מעוניין להקים מרכז מסחרי על השטח הנדון יש צורך בשינוי תוכנית תב"ע.
בקשה לשינוי קווי המבנה כפי שמגדירה התב"ע (מרחק ושולי השטח וגבולותיו) מצריכה גם היא שינוי תב"ע.

הגשת הבקשה עבור שינוי תב"ע

כפי שנאמר, בכל מקרה של חוסר התאמה בין הייעוד שלו מתכוון היזם והייעוד כפי שנקבע בתב"ע, יש להגיש לוועדה המקומית לתכנון ובנייה בקשה עבור שינוי תב"ע על פי נוהל מבא"ת. הבקשות נידונות בוועדה המקומית ובמקרים מורכבים יותר, כמו בקשה לשינוי ייעוד הקרקע, תועבר הבקשה לוועדה המחוזית. הוועדה המקומית מעבירה את המלצותיה לוועדה המחוזית וזו תחליט האם לאשר את שינוי הייעוד או שלא.